Relationship between Caesium ( 137 Cs) load, …….and source of food in “Chernobyl” children

http://www.smw.ch/docs/pdf200x/2004/49/smw-10219.pdf

Relationship between Caesium (137Cs) load,cardiovascular symptoms, and source of food
in “Chernobyl” children – preliminary observations after intake of oral apple pectin

G. S. Bandazhevskaya, V. B. Nesterenko, V. I. Babenko, I. V. Ba
benko, T. V. Yerkovich, Y. I. Bandazhevsky
Institute of Radiation Safety Belrad, Minsk, Republic of Belarus

Advertisements